Nyhetsbloggen.no

Kommentarer til dagens nyhetsbilde.

Er dette lurt?

Rettsaken mot Anders Behring Breivik skal filmes, ikke for at media skal fråde i materialet men med tanke på ettertiden hva nå som legges i det.

Selv ser jeg lite grunnlag for hvorfor samfunnet skal ha behov for at dette lagres hos riksarkivet. Det eneste det kan brukes til er jo senere begjæringer om gjennopptakelse fra Breiviks forsvarere når de plutselig kommer på små saksbehandslingsfeil som er gjort uder rettsaken eller nyere lovtolkning tilsier at Breivik skulle blitt behandlet på en annen måte en det han faktisk ble.

Litt på siden av dette vil jeg stille spørsmål om profesjonaliteten til Breiviks forsvarer. Breivik er pr d.d. erkjænt utilregnelig. Skal ikke da forsvareren behandle saken slik han mener er til klientens beste og ikke etter klientens vilje? Lippestad kjemper jo for at Breivik skal regnes som tilregnelig fordi Breivik selv vil det men er han istand til å vite sitt eget beste når han faktisk er erklært utilregnelig? Her mener jeg Lippestad burde være så profesjonell at han velger å gå mot klientens ønske.